Picture of Kruhak Mirjana
Program specifičnih p preventivnih mjera zdravstvene zaštite
by Kruhak Mirjana - Monday, 24 November 2014, 09:05 AM
 
PROGRAM SPECIFIČNIH I PREVENTIVNIH MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE
REDOVITIH STUDENATA U AK.GOD. 2014./15.


1. Sistematski pregled na prvoj godini
Provodi se u svrhu kontrole zdravstvenog stanja, uvida u navike i ponašanja, prilagodbe na studij te utvrđivanja zdravstvenih rizika. Sistematski pregled sadrži uz fizikalni pregled ( štitnjača, dojke, srce, lokomotorni sustav, vanjsko spolovilo muškaraca, oštrina vida, vid na boje, RR, TV, TT, ITM), zdravstvenu ( osobnu i obiteljsku) i socijalnu anamnezu. Obavezni dio sistematskog pregleda je anketa o navikama ( prehrana, tjelesna aktivnost, pušenje, alkohol, droge) i seksualnom ponašanju.

2. Pregled prije prijema u studentski dom
Pregled se provodi u svrhu utvrđivanja zdravstvenih rizika za boravak u kolektivu temeljem Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti. Sastoji se od zdravstvene
(osobne i obiteljske) i socijalne anamneze- ciljano na tuberkulozu i ostale zarazne bolesti i fizikalog pregleda.

3. Timski rad sa studentima s posebnim potrebama za kolegij tjelesne i zdravstvene kulture
Početkom svakog semestra suradnjom nadležnog liječnika fakulteta i nastavnika tjelesne i zdravstvene kulture utvrđuje se program tjelesne i zdravstvene kulture za studente sa zdravstvenim problemima.

4. Savjetovališni rad
Svrha savjetovališnog rada je pomoć studentima u rješavanju naj značajnijih i najčešćih problema vezano uz: prilagodbu na fakultet, probleme učenja, reproduktivnog zdravlja ( spolno prenosive bolesti, trudnoće i planiranje obitelji), kroničnih poremećaja zdravlja, zlouporabe psihoaktivnih droga i drugih oblika ovisnosti.

5. Posebni programi praćenja studenata sa zdravstvenim rizicima, rizičnim ponašanjima i kroničnim poremećajima zdravlja

6. Namjenski pregledi i izdavanje liječničkih potvrda na zahtjev studenata:
• u svrhu utvrđivanja zdravstvenih razloga za mirovanje studentskih obaveza
• za smještaj u jednokrevetnoj sobi u studentskom domu iz zdravstvenih razloga

7. Zdravstveni odgoj
Provodi se integrirano uz sistematske preglede i probire ili kao zasebna aktivnost. Metode rada su: predavanja, rad u malim skupinama, individualni rad i tribine.


Nadležni liječnik fakulteta Voditelj Službe:prof.dr. M.Kuzman
Dr.Jadranka Holjevac,spec.školske medicine
Ana Vranjković,bacc.med.techn.You are not logged in. (Login)