• Opis predmeta

  Katastar vodova. Komunalni informacijski sustavi i AM/FM, podaci, alati, funkcije.
  Nadležnosti. Sadržaj. Izrada katastra vodova. Elaborat katastra vodova. Traženje vodova.
  Smještaj vodova. Uređaji za traženje. Postupci. Analize. Novi zadaci uprave. Uprava = servis
  građanima. Informacijsko mjesto. Stanje KIS-a. Opisni podaci. Logička organizacija KIS-a.
  Hibridni sustavi. Topologija mreža. Trošak / Probitak. Optimalna osnova podataka: Pošta,
  Vodovod, Kanalizacija, Elektra, Plinara, Toplovod, TV .... Organizacija podataka. Slojevi
  podataka. Komunalne primjene GIS-a. Sadržaj. Osobine. Održavanje. Korištenje podataka.
  Aktivnosti u svijetu. Preuzimanje i razmjena podataka. Održavanje KIS-a. Razmjena
  podataka, ISO 19xxx niz normi. Ostali standardi. Infrastruktura prostornih podataka
  (Geoinformacijska infrastruktura) - lokalna, nacionalna i globalna. Nadležnost, državna i
  lokalna.
  Povezivanje i integracija podataka za upravljanje jedinicama lokalne uprave.

  Ishodi učenja

  - shvatiti i poznavati metode i načine prikupljanja podatka o komunalnim vodovima
  - shvatiti i poznavati evidenciju katastra vodova
  - znati provesti postupak evidentiranja nekog voda u katastar vodova
  - shvatiti principe komunalnih informacijskih sustava
  - znati primijeniti GIS u komunalne svrhe
  - znati primijeniti odgovarajuće standarde i norme u izradi GIS-a za komunalne svrhe
  - shvatiti infrastrukturu prostornih podataka i potrebu njene izgradnje na svim društvenim razinama
  - znati izraditi Web GIS aplikaciju

  Oblici nastave

  - predavanja
  - projektantske vježbe (na računalima)
  - konzulatacije
  - provjera znanja
  - e-učenje

  Način izvođenja nastave

  - mješovita nastava (primjena e-učenja na razini 2)

  Ocjenjivanje

  kontinuirano: nazočnost na više od 70% predavanja i vježbi. Izrada i izlaganje projektnog zadatka na vježbama. Projektni zadatak sadrži tri cjeline: Računanje vrijednosti površina zona zahvata čestica za polaganje voda u CAD-u, računanje vrijednosti u GIS-u, Web vizualizacija zone zahvata. Za svaku cjelinu student izlaže rezultate svoga rada uz provjeru samostalnosti i 3 teorijska pitanja.
  pismeno: pismenog dijela ispita student se može osloboditi ukoliko to gradivo položi u 2 kolokvija koji se odvijaju tijekom semestra. Ukoliko se student ne oslobodi pismenog dijela ispita putem kolokvija dužan je pristupiti pismenom dijelu na redovitim ispitnim rokovima.
  usmeno: teorijska znanja provjeravaju se na kraju semestra putem usmenog ispita.
Niste prijavljeni sustavu. (Prijava)